Głównym celem statutowym Fundacji jest promowanie muzyki nowej oraz form ruchowych (choreograficznych), w szczególności takich, pod wpływem których tworzone są nowe warstwy dźwiękowe dzieła muzycznego. Innymi słowy szczególnie interesują nas formy, w których nie tylko muzyka wpływa na ruch, ale też ruch na muzykę.

Fundacja została założona w Olsztynie, czyli w regionie, w którym zdarzenia kulturalne związane z muzyką nową należą do rzadkości. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że im dalej od dużych ośrodków miejskich (w szczególności od wyższych szkół muzycznych), tym oddziaływanie nowych koncepcji muzycznych słabsze. Stąd też pomysł, który stał się jednym z celów statutowych, by uruchomić cykl działań zmierzających do stopniowego oswajania mieszkańców mniejszych ośrodków z muzyką nową, z muzycznymi eksperymentami oraz nowymi sposobami funkcjonowania muzycznych zdarzeń… również nowych relacji twórca-odbiorca. Celem jest też ukształtowanie i zachowanie jak najwyższego poziomu artystycznego realizowanych przedsięwzięć.

Fundacja realizuje projekty w różnych miejscach Polski i poza jej granicami, również projekty dofinansowane ze środków publicznych. Dążymy do tego, by działania lokalne, niezwykle ważne dla Fundacji, nabierały z czasem szerszego, ponadlokalnego znaczenia. Takim działaniem docelowo ma stać się m.in. festiwal Sonikalia, który uważamy za unikatowy co najmniej w skali ogólnopolskiej. Pragniemy w najbliższym czasie wypracować mu właśnie taką rangę. A w dalszej perspektywie międzynarodową.

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych

Data wpisu do rejestru KRS: 27 grudnia 2017
Forma prawna: Fundacja
Prezes Zarządu: Izabela Kościesza
Statut: Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych

Fundacja
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188