EKPHRASIS // Jarek Kordaczuk & Paulina Wycichowska

Studio Aktorskie STA, Poznań / 17.12.2019

EKPHRASIS

Muzyka: Jarek Kordaczuk
Choreografia: Paulina Wycichowska
Pokaz przedpremierowy: 17 grudnia 2019, Studio Aktorskie STA, Poznań

Wyobraź sobie, że…
…chcesz coś powiedzieć, ale odpowiednie słowa ulatują z wiatrem,
…chcesz się porozumieć, ale ktoś zupełnie inaczej interpretuje Twoją wypowiedź,
…chcesz nawiązać z kimś kontakt, ale to, co artykułujesz, tworzy barierę obcości między Wami,
A może znasz to tak dobrze, że wcale nie musisz sobie tego wyobrażać?…
Czasem tak trudno przełożyć to, co niewysłowione na konkretne zdanie. Słowa jak pudełka, zamykają ulotne znaczenia. Materializują w dziwnym, czasem zaskakującym kształcie sensy i treści.
Na scenie kompozytor Jarek Kordaczuk buduje przestrzenie muzyczne przy użyciu własnoręcznie zaprojektowanych instrumentów: mięśniodotronu i monoctonu. Podpięta pod elektrody choreografka Paulina Wycichowska ruchem mięśni wyzwala dźwięki i przekłada kształt fizyczny na gesty akustyczne.
„Ekphrasis” to figura retoryczna – szczegółowy opis werbalny dzieła sztuki, w spektaklu przyjmuje ona formę ucieleśnionego oddania dźwięku. Równocześnie rzeźba ciała staje się wyrażona na płaszczyźnie audialnej – niewidzialna mowa mięśni jest tłumaczona na muzykę za pośrednictwem elektrod. Poszczególne fragmenty budują wypowiedź – komunikat dla widzów. Mozolnie, głoska za głoską, kolejne skrawki słów tworzą zakodowaną wiadomość. Być może to ważne przesłanie dla świata? Kosmiczny przekaz, ostrzeżenie, remedium na kryzysy, receptura poszukiwanego leku… Co się stanie, jeśli nie zostanie odczytane?

EKPHRASIS

Music: Jarek Kordaczuk
Choreography: Paulina Wycichowska

Ekphrasis is an artistic exploration of possibilities of creating sound by deliberate use of muscle groups by a performer. The composer, Jarek Kordaczuk decided to deconstruct a text in order to provide an audio score for the piece and all the sounds in the presentation are transformed word and letters. The choreographer and performer, Paulina Wycichowska, intents to perform a specific speech while articulating chosen muscle groups in the body. The audience is provided with the dilemma who is the author of this speech. Is the performer only transmiter of the message of the sound creator?
Imagine that…
… you want to say something, but the right words fly with the wind,
… you want to communicate, but someone interprets your statement completely differently,
… you want to make contact with someone, but what you articulate creates a barrier of strangeness between you,
Or maybe you know it so well that you don’t have to imagine it at all? …
Sometimes it is so difficult to translate the ineffable into a specific sentence. Words like boxes close ephemeral meanings. They materialize the meanings and content in a strange, sometimes surprising shape.
On stage, the composer Jarek Kordaczuk builds music spaces using his own designed instruments: muscular trotron and monocton. The choreographer Paulina Wycichowska, connected to the electrodes, releases sounds and translates the physical shape into acoustic gestures.
Ekphrasis is a rhetorical figure – a detailed verbal description of a work of art, and in the performance it takes the form of embodied sound. At the same time, body sculpture becomes expressed on an auditory plane – invisible muscle speech is translated into music via electrodes. Individual fragments build a statement – a message for viewers. Slowly, sound after sound, scraps of words form a coded message. Perhaps this is an important message for the world? Space message, warning, remedy for crises, recipe of the medicine sought … What will happen if it is not read?

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188